[Vision2020] To Douglas Wilson

Corbin Bellona corbinbellona at yahoo.com
Fri Apr 21 12:40:10 PDT 2006


êáé ôù áããåëù ôçò åí óáñäåóéí åêêëçóéáò ãñáøïí ôáäå ëåãåé ï å÷ùí ôá åðôá 
 ðíåõìáôá ôïõ èåïõ êáé ôïõò åðôá áóôåñáò ïéäá óïõ ôá åñãá ïôé ôï ïíïìá å÷åéò ïôé æçò
  êáé íåêñïò åé 
  
   2ãéíïõ ãñçãïñùí êáé óôçñéîïí ôá ëïéðá á ìåëëåé áðïèáíåéí ïõ ãáñ åõñçêá óïõ ôá  åñãá ðåðëçñùìåíá åíùðéïí ôïõ èåïõ     3ìíçìïíåõå ïõí ðùò åéëçöáò êáé çêïõóáò êáé ôçñåé êáé ìåôáíïçóïí åáí ïõí ìç 
 ãñçãïñçóçò çîù åðé óå ùò êëåðôçò êáé ïõ ìç ãíùò ðïéáí ùñáí çîù åðé óå
  
 (Revelation 3:1-3)
  
  
 You are not the elite; you are a servant. Remember your rank. You are not being
  persecuted; you are being disciplined--if anything. It seems for all your pains, the
  "lost" are speaking more about your name instead of Christ's, who gave you the 
 opportunity to be in the position you are in.
  
 You have no humbleness; you have no compassion. You surround yourself with 
 friends instead of reaching out to your enemies. God is the one who curses. You are 
 commanded to bless your enemies--not to mock or jeer.
  
  
 "Cheers"
 --Corbin

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman.fsr.com/pipermail/vision2020/attachments/20060421/0a2e397a/attachment.htm


More information about the Vision2020 mailing list